Звіти

Результати незалежного зовнішнього аудиту ГО «Гельсінська ініціатива-ХХІ» за 2014 рік

В лютому 2015 року аудиторською компанією ТОВ «Марінченко і партнери» (м. Київ) було проведено перевірку діяльності ГО «Гельсінська ініціатива-ХХІ» за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року.

Для проведення перевірки керівництвом Організації було надано: Статут Організації, первинні документи, протоколи загальних зборів, протоколи засідань керівних органів, наказ про облікову політику, внутрішні політики та процедури Організації, накази та розпорядження керівництва тощо.

Аудитори вважають що наданих документів достатньо для проведення перевірки та обґрунтування звіту.

Аудитори вважають, що під час перевірки було зібрано достатньо даних для того, щоб зробити аналіз системи внутрішнього контролю організації, та ризиків пов’язаних з її роботою.

Організація була легалізована шляхом повідомлення та не має статусу юридичної особи. Організація не має рахунків у банківських установах, не має будь-якого майна та не здійснює фінансової діяльності.

Головною метою (місією) Організації є захист людських прав і основних свобод через сприяння практичному виконанню гуманітарних статей Заключного акту Гельсінської наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року, інших прийнятих на його основі міжнародних правових документів, що враховують цивілізаційні проблеми та цілі розвитку XXI століття.

У Організації є офіційний веб-сайт, який підтримується на громадських засадах.

Відповідно до статуту Організація має наступні керівні органи:
Вищим статутним органом Організації є Загальні збори.
За Статутом Загальні збори скликаються Головою Ради Організації не рідше одного разу на 6 місяців.
До компетенції Загальних Зборів входить:
- внесення змін та доповнень до Статуту Організації;
- обрання Голови Організації та дострокове припинення його повноважень;
- обрання та відкликання членів Ради Організації та Ревізійної комісії;
- прийняття рішення про вступ до громадських об’єднань (асоціацій, спілок, коаліцій і т. ін.) регіонального, національного та міжнародного рівня;
- затвердження основних напрямів діяльності Організації ;
- розгляд та затвердження звітів про діяльність Ради Організації та Ревізійної комісії;
- затвердження рішень про вступ та виключення з членів Організації;
- прийняття рішення про припинення діяльності Організації;
Рада Організації
Рада Організації є виконавчим органом Організації. Рада Організації організовує виконання рішень Загальних зборів та здійснює поточне керівництво діяльністю Організації.
Відповідно до Статуту чергові засідання Ради Організації скликаються Головою Ради Організації не рідше одного разу на місяць.
До компетенції Ради відноситься:
- затвердження кандидатур посадових осіб Організації;
- підготовка Загальних зборів Організації, внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів, місця і часу їх проведення;
- забезпечення виконання поточних та перспективних планів діяльності Організації;
- затвердження зразків печаток та штампів, емблеми Організації, іншої атрибутики Організації;
- вирішення всіх інших питань діяльності Організації, що не віднесені до компетенції Загальних зборів Організації.
Голова Організації.
Посаду Голови Організації займає особа, що обирається Загальними зборами строком на один рік.
До компетенції Голови Організації належить:
- організація роботи Ради Організації;
- подання на затвердження Раді Організації кандидатур посадових осіб Організації;
- затвердження нових програм та проектів Організації;
- інші повноваження, вказані в цьому Статуті.

Аудиторам надано Протокол засідання Загальних Зборів Організації від 21.04.2015, у якому розглядалися питання про створення Організації та про призначення її керівних органів.

Контроль за дотриманням положень цього Статуту, а також за фінансово-господарською діяльністю Організації здійснює Ревізійна комісія.

Організація приєдналася до двох декларації з етичних засад: УГСПЛ та Декларації з етичних засад ОГС України.

Висновки:

Організація не має статусу юридичної особи, рахунків у банку та майна.

Фінансова діяльність Організацією не здійснюється.

Усі заходи Організації здійснювалися її членами за власні кошти та на громадських засадах.